Skip to content

Aanmelden

Aanmelden

Zoeken

Voor schooljaar 2020-2021 is er geen plaats op de afdeling 4 havo.

Op 8 en 9 maart 2021 kunnen nieuwe leerlingen voor het schooljaar 2021-2022 worden aangemeld.

Wij vragen ouder(s)/verzorger(s) om dit persoonlijk te komen doen, samen met hun zoon of dochter. Dit kan op deze dagen van 15:30 tot 17:00 uur of van 19:00 tot 20:30 uur.

Onderstaande informatie gaan we actualiseren zodra de aanmeldingen naderen. En hoe we het aanmelden organiseren, is natuurlijk ook afhankelijk van de ontwikkelingen rond het coronavirus. We communiceren hier tijdig over.

Heeft u vragen over de aanmelding of over onderstaande informatie? Neem contact op met mevrouw P. Broeckx, via p.broeckx@omosghelmond.nl.

 

Informatie en downloads

Het aanmeldingsformulier
Om de aanmelding vlot te laten verlopen, kunt u het aanmeldingsformulier downloaden, uitprinten en thuis invullen. Dit formulier is vanaf deze plek te downloaden snel na de jaarwisseling. Mocht dit niet lukken, dan doen we dit samen op school – maar het ingevuld meenemen verdient de voorkeur.

Aanmeldformulier klas 1 schooljaar 2020-2021
Aanmeldformulier overige klassen 2020-2021

Vanaf schooljaar 2020-2021 werken alle leerlingen in leerjaar 1 met notebooks. Meer informatie kunt u vinden op deze pagina.

Inschrijfformulier werken met notebooks schooljaar 2020-2021

Wat moet u nog meer meenemen?
Wij verzoeken u daarnaast onderstaande zaken mee te nemen:

  • Een geldig legitimatiebewijs van uw zoon/dochter
  • Het burgerservicenummer (BSN) van uw zoon/dochter
  • Het origineel adviesformulier van de basisschool
  • Eventueel een kopie van de verklaring van dyslexie, AD(H)D, autisme of anderszins
    Samen met u doorlopen wij het aanmeldingsformulier op volledigheid en nemen de noodzakelijke bescheiden in ontvangst. Wij informeren u over de toelatingsprocedure en beantwoorden al uw vragen over de plaatsing en over de school in het algemeen.

Het aanmeldingsformulier moet ondertekend worden door tenminste één ouder/verzorger. Het Carolus Borromeus College gaat ervan uit dat de beide ouders (indien beide ouders gezag hebben) akkoord gaan met de inschrijving van het kind op het Carolus Borromeus College.

Het Carolus Borromeus College zal de inschrijving niet in behandeling nemen als blijkt dat gegevens of bijbehorende bescheiden niet volledig of voldoende zijn of naar waarheid zijn ingevuld. Op dat moment kan de toelatingscommissie een aanmelding niet in behandeling nemen. Uiteraard kunnen ouders/verzorgers deze bescheiden alsnog binnen de gestelde termijn aanleveren.

Procedure
Door aanmelding verzoekt u als ouder(s)/verzorger(s) om plaatsing van uw kind op het Carolus Borromeus College. Een aanmelding moet altijd schriftelijk gebeuren middels het daarvoor bestemde inschrijfformulier, te downloaden van onze website. De school heeft vervolgens 6 weken de tijd om te kunnen bepalen of wij uw zoon/dochter kunnen plaatsen op het Carolus Borromeus College. In deze termijn bekijkt de toelatingscommissie het onderwijskundig rapport dat de basisschool heeft opgesteld. Op basis daarvan wordt bepaald of wij kunnen voldoen aan de ondersteuningsbehoefte die uw zoon/dochter heeft. Als basis daarvoor dient het schoolondersteuningsprofiel, te vinden via https://carolus.nl/ondersteuning/

Indien dat niet het geval is, heeft het Carolus Borromeus College zorgplicht. Dat betekent dat het Carolus (in overleg met u) op zoek gaat naar een andere passende school voor voortgezet (speciaal) onderwijs. Het uitgangspunt volgens het Carolus moet altijd zijn dat een leerling op de juiste onderwijsplek terechtkomt, waar het kind baat bij heeft. Indien het Carolus Borromeus College niet binnen 6 weken een besluit kan nemen over de plaatsingsmogelijkheid, kan deze termijn worden verlengd met een periode van maximaal 4 weken. Dit komt bijvoorbeeld voor wanneer aanvullend onderzoek moet worden gedaan of advies moet worden ingewonnen bij het Samenwerkingsverband VO Helmond-Peelland. In dat geval wordt u alvorens het verstrijken van deze termijn schriftelijk in kennis gesteld.

Het Carolus Borromeus College hanteert geen maximumaantallen. Er is dus geen sprake van bijvoorbeeld een lotingsysteem of plaatsing op basis van volgorde van aanmelding.  

De toelatingscommissie van het Carolus Borromeus College bestaat uit de afdelingsleider mavo-plus, afdelingsleider klas 1 + 2 havo, atheneum, gymnasium, de zorgcoördinator en de brugklascoördinator.

Aannamebeleid
Het advies is leidend voor het niveau waarop uw zoon/dochter geplaatst wordt. Het Carolus Borromeus College kan alleen leerlingen aannemen met een advies vmbo-t (mavo), mavo/havo, havo, havo/vwo of vwo.

Het Carolus Borromeus College plaatst conform advies. Dat wil zeggen dat we leerlingen met een vmbo-t-advies plaatsen in klas 1 mavo-plus. Leerlingen met een mavo/havo-advies worden geplaatst in 1 mavo/havo, leerlingen met een havo-advies worden geplaatst op 1 havo en leerlingen met een havo/vwo-advies worden geplaatst op 1 havo/vwo. Leerlingen die een vwo-advies hebben kunnen ervoor kiezen om te starten op 1 havo/vwo of 1 gymnasium. Ouder(s)/verzorger(s) kunnen er wel voor kiezen om op een lager niveau in te schrijven dan het advies van de basisschool, maar niet om op een niveau hoger dan het gekregen advies.

Naast het advies van de basisschool geldt als criterium om te kunnen worden geplaatst op het Carolus Borromeus College dat de school kan voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van een leerling. Uiteraard voorziet de school in het basisarrangement. Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben als gevolg van een leer- en gedragsstoornis wordt gekeken naar de mogelijkheden binnen het ondersteuningsprofiel (https://carolus.nl/ondersteuning/).  

Het Carolus Borromeus College kan besluiten om een leerling niet te plaatsen indien de rust, orde en veiligheid voor andere leerlingen of medewerkers dreigt te worden verstoord of in gevaar is. De regels van het huis (schoolregels) worden hierbij als leidraad genomen, waaraan elke leerling van het Carolus zich moet houden. 

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.