Skip to content

Overgangsnormen

Overgangsnormen

Zoeken

Hieronder treft u de overgangsnormen aan zoals die op onze school gehanteerd worden. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de diverse onderwijsniveaus, maar ook tussen de onderbouw en de bovenbouw.

Algemene richtlijnen:

 • Een advies van het docententeam over voortgang van de studie op een lager niveau dient tijdig (uiterlijk in periode twee) bekend te zijn bij de leerling en ouder(s), verzorger(s).
 • Indien een leerling niet kan worden bevorderd naar het volgende leerjaar van hetzelfde niveau, wordt onderzocht of afstroom naar een volgend leerjaar op een lager niveau mogelijk is.
 • Doubleren in klas 1 is niet mogelijk, in dat geval dient een leerling de school in principe te verlaten. In eerste instantie wordt onderzocht of plaatsing in een volgend leerjaar op een lager niveau mogelijk is. In bijzondere gevallen kan hierop door de afdelingsleider een uitzondering worden gemaakt.
 • De beslissing over de doorstroom, opstroom of afstroom van een leerling vindt plaats in de betreffende rapportvergadering onder voorzitterschap van de afdelingsleider.
 • Tweemaal in dezelfde klas doubleren en tweemaal achter elkaar doubleren in een opeenvolgend leerjaar (bijv. tweemaal leerjaar 3 en tweemaal leerjaar 4) is niet toegestaan. Dat geldt ook indien de leerling is afgestroomd naar een andere opleiding, bijvoorbeeld na tweemaal 2 havo en daarna 3 mavo). De leerling heeft dan niet automatisch recht op plaatsing op een ander type onderwijs op onze school. De directeur kan om bijzondere redenen dispensatie verlenen.
 • In de onderbouw wordt gewerkt met een voortschrijdend gemiddelde. De resultaten van het hele schooljaar worden gemiddeld tot één stand van zakencijfer. Voor de overgang wordt per vak gekeken naar het afgeronde jaarcijfer per vak (en indien van toepassing ook naar het gemiddelde van alle vakken).
 • Voor de bovenbouwklassen (3 mavo, 4 havo, 4 vwo en 5 vwo) die werken met een PTD geldt dat voor de overgang wordt gewerkt met een voortschrijdend gemiddelde. De resultaten van het hele schooljaar worden gemiddeld tot één stand van zakencijfer. Op het rapport in de bovenbouw wordt het stand van zakencijfer en het afgeronde jaarcijfer vermeld. Voor de overgang wordt per vak gekeken naar het afgeronde jaarcijfer (en in dien van toepassing ook naar het gemiddelde van alle vakken).
 • Voor klassen die werken met een PTA verwijzen we naar de afspraken in het PTA en het examenreglement.
 • Tegen niet bevorderen, niet toegelaten worden tot een andere afdeling en verwijdering van school kan schriftelijk bezwaar aangetekend worden bij de directeur.
 • Indien in de overgangsnormen wordt gesproken over ‘getelde onvoldoende’, wordt het aantal tekortpunten bedoeld. Daarbij wordt gekeken naar de afgeronde jaarcijfers waarbij geldende:
  Jaarcijfer of beoordeling – Getelde onvoldoendes
  5 = één getelde onvoldoende (één tekortpunt)
  4 = twee getelde onvoldoendes (twee tekortpunten)
  3 = drie getelde onvoldoendes (drie tekortpunten)
  2 = vier getelde onvoldoendes (vier tekortpunten)
  1 = vijf getelde onvoldoendes (vijf tekortpunten)
  O (Onvoldoende) = één getelde onvoldoende (één tekortpunt)

Overgangsnormen leerjaar 1
Overgangsnormen leerjaar 2 t/m 4 mavo
Overgangsnormen leerjaar 2 t/m 5 havo
Overgangsnormen leerjaar 2 t/m 6 vwo en Xg

Begrippenlijst

Vwo
Een zesjarige opleiding, onder te verdelen in het gymnasium en het atheneum. Op het Carolus bieden wij beide opleidingen aan.

Gymnasium
Een zesjarige opleiding. Hiervoor gelden de algemene overgangsnormen zoals hierboven beschreven, waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen onderbouw en bovenbouw. 

Atheneum
Een zesjarige opleiding. Hiervoor gelden de algemene overgangsnormen zoals hierboven beschreven, waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen onderbouw en bovenbouw.

Havo
Een vijfjarige opleiding waarvoor de algemene overgangsnormen zoals hierboven beschreven gelden en waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen onderbouw en bovenbouw.

Vmbo-t
Het vmbo is een vierjarige opleiding en onder te verdelen in een kaderberoepsgerichte-, een gemengd/theoretische- en theoretische leerweg. Op het Carolus bieden wij alleen de theoretische leerweg aan die wij mavo noemen.

Examenreglement
Hierin staan de regels m.b.t. examinering in de bovenbouw (schoolexamens en centraal examen) beschreven. Het examenreglement wordt jaarlijks voor 1 oktober vastgesteld, gepubliceerd en naar de inspectie verzonden.

Onderbouw
Leerjaar 1 en 2 van mavo en leerjaar 1, 2 en 3 van havo, atheneum en gymnasium.

Bovenbouw
Leerjaar 3 en 4 mavo, leerjaar 4 en 5 havo en leerjaar 4, 5 en 6 atheneum en gymnasium.

Toets
Een toets is een verzamelnaam voor alles waarmee we de voortgang van leerlingen meten. Dit zijn werken waar een cijfer of beoordeling voor gegeven wordt, zowel schriftelijk als mondeling afgenomen. Het gaat dus bijvoorbeeld om een proefwerk, overhoring, schoolexamen, werkstuk, practica, praktische opdracht, presentatie, verslag of handelingsdeel. Beoordelingen kunnen worden uitgedrukt in onvoldoende, voldoende, goed of excellent. Ook is het mogelijk om diagnostische toetsen af te nemen. Deze toetsen tellen dan niet mee op het rapport van de leerling.

Handelingsdeel
(Onderdeel van) een vak in de bovenbouw dat niet met cijfer maar met een goed, voldoende of onvoldoende wordt beoordeeld.

Tussentijdse toets
Toets die niet in een toets- of schoolexamenweek, maar in een reguliere lesweek wordt afgenomen.

Toets- of schoolexamenweek
Aaneengesloten periode van dagen waarop geen lessen, maar toetsen plaatsvinden.

Doorstroom
Voortgang van de studie naar een volgend leerjaar.

Opstroom
Voortgang van de studie naar een volgend leerjaar op een opleiding een niveau hoger.

Afstroom
Voortgang van de studie naar een volgend leerjaar op een opleiding een niveau lager.

Doubleren
Geen voortgang van de studie naar een volgend leerjaar, maar nogmaals hetzelfde leerjaar op hetzelfde (of lager) niveau.

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.