Skip to content

Sociaal veilige school

Sociaal veilige school

Zoeken

Sociaal veilige school
Sociale veiligheid op school betekent je beschermd voelen tegen bedreigingen die veroorzaakt worden door het gedrag van mensen in en om de school. Het gaat over de psychische, sociale en fysieke veiligheid die niet door handelingen van andere mensen aangetast mag worden.

Sociale veiligheid op school ontstaat door het bevorderen van positief en veilig gedrag van alle betrokkenen op school. Leerlingen zijn immers pas in staat om te leren en zichzelf te ontwikkelen als ze zich veilig voelen en zichzelf kunnen zijn. Daarvoor is het nodig dat ze zich kwetsbaar kunnen opstellen, dat ze zich gezien en geaccepteerd voelen en dat ze het gevoel hebben erbij te horen.

Zorgen voor sociale veiligheid gaat dus over méér dan het tegengaan van onveiligheid. Leerlingen hebben ruimte nodig om te mogen ontdekken waar grenzen liggen, om fouten te maken, om te leren verantwoordelijkheid te nemen en daarop te worden aangesproken. Voor leerlingen is de school niet alleen de plek waar ze leren, maar ook de plek waar zij leeftijdsgenoten ontmoeten en waar zij kennismaken met de samenleving en verschillen in normen, waarden en omgangsvormen.

Wij streven naar een sociaal veilige school en de aandacht hiervoor is dan ook structureel aanwezig.

Wat doen we al?

 • Iedere leerling op onze school heeft een persoonlijke coach. De coach is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen, ouders en vakdocenten. Daarnaast heeft iedere klas in de onderbouw ook een mentor. De mentor is o.a. verantwoordelijk voor de sfeer in de klas.
 • Tijdens de mentorlessen in de onderbouw wordt aandacht besteed aan de aspecten van een veilig schoolklimaat zoals bijvoorbeeld het omgaan met plagen en pesten, respect voor de ander en het oplossen van problemen.
 • We hanteren op school gedragsregels die bij alle betrokkenen bekend zijn.
 • Tijdens de pauzes is er toezicht op alle plaatsen waar leerlingen mogen verblijven.
 • Er is een veiligheidscoördinator aangesteld die zorg draagt voor een veilige school voor leerlingen, personeelsleden en andere betrokkenen.
 • Mocht de coach niet voldoende hulp kunnen bieden dan kunnen leerlingen contact opnemen met een vertrouwenspersoon als ze sociaal-emotionele ondersteuning nodig hebben. Ouders kunnen eveneens met de vertrouwenspersoon overleggen als zij zich zorgen maken over de sociaal-emotionele ontwikkeling van hun kind (protocol vertrouwenspersoon).
 • Op school is een ondersteuningsteam aanwezig. Medewerkers van het ondersteuningsteam bewaken mede de sociale veiligheid en bieden desgewenst ondersteuning aan mentoren en leerlingen.
 • Vanuit Sociale Teams Helmond is een gezins-en jongerencoach aan onze school verbonden die de veiligheid eveneens bewaakt als het gaat om het grensgebied school en thuis.
 • Onze school werkt nauw samen met de wijkagent en de politie.
 • Elke drie jaar wordt de veiligheidsmonitor bij leerlingen afgenomen wat een beeld geeft van hun beleving van de sociale veiligheid.
 • Elke twee jaar wordt door de ouders een tevredenheidsmonitor ingevuld die eveneens inzicht geeft in de sociale veiligheid op school.
 • Er zijn protocollen, regelingen e.d. die de aanpak regelen bij onveilige situaties.

Waarop ondernemen we actie?

 • Het versterken van coaching door positief doortastend pedagogisch handelen.
 • Door het inzetten van de 10 gouden regels die door alle betrokkenen bij de school bekend zijn en onderschreven worden.
 • Door het actualiseren van de inhoud van het materiaal voor de mentorlessen waarin regelmatig aspecten van sociale veiligheid aan de orde komen.
 • Door het gesprek over sociale veiligheid levend houden door o.a. sociale veiligheid als vast onderdeel op de agenda te zetten bij team- en MT-vergaderingen, maar ook bij vergaderingen van de ouderraad en leerlingenraad.
 • Het versterken van de samenwerking met de politie. In alle gevallen van ernstig grensoverschrijdend gedrag die de sociale veiligheid van anderen bedreigd, zal melding of aangifte bij de politie gedaan worden.

Tien gouden regels
We werken op onze school met de volgende 10 gouden regels:

 1. We hebben respect voor elkaar, elkaars eigendommen en onze omgeving.
 2. We zijn samen verantwoordelijk voor een goede sfeer en goede gang van zaken.
 3. We helpen elkaar waar dat nodig is.
 4. We dragen allemaal bij aan een open communicatie door op school Nederlands te spreken en we lossen problemen op door erover te praten.
 5. We pesten, bedreigen en negeren anderen niet.
 6. We vinden dat op school alcohol, drugs, wapens en gokken niet thuishoren.
 7. We vinden dat er geen plaats is voor racisme, discriminatie en geweld.
 8. We staan voor een positieve houding, correct gedrag en net taalgebruik.
 9. We doen altijd melding bij de politie in geval van diefstal, vernieling of geweld. Bij ernstige zaken doet de school aangifte.
 10. We houden ons aan bovenstaande gedragsregels en spreken anderen erop aan als ze dat niet doen.

Protocollen en regelingen m.b.t. sociale veiligheid

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.