Skip to content

Medezeggenschap

Medezeggenschap

Zoeken

Het is voor ons als school belangrijk dat we feedback krijgen van ons eigen personeel, maar ook van ouders en leerlingen. Daarom zijn er enkele overlegorganen in het leven geroepen om schoolzaken als roosters, schoolregels etc. gezamenlijk te kunnen bespreken.

Ouderraad

De ouderraad (OR) van het Carolus Borromeus College bestaat uit een groep van 12 tot 15 enthousiaste en betrokken ouders/verzorgers die zich inzetten voor allerlei zaken die leven op de school en die betrekking hebben op onze kinderen. De ouderraad overlegt daartoe zo’n 6 keer per jaar met de schoolleiding over onderwerpen die belangrijk zijn voor zowel ouders als leerlingen. Tijdens deze vergaderingen informeert de ouderraad de school over meningen en wensen die onder ouders en leerlingen leven. Daarnaast overlegt de schoolleiding met de ouderraad over de ontwikkelingen binnen de school. Op deze wijze willen schoolleiding en ouderraad de communicatie tussen school en ouders verbeteren. Zo delen zij de zorg voor de kwaliteit van de school. De ouderraad kan daarnaast, gevraagd of ongevraagd, de medezeggenschapsraad (de zogenoemde deel-mr) van de school, waarin ook ouders zitten, adviseren over beleidszaken die ouders en leerlingen direct aangaan. Jaarlijks organiseert de ouderraad één of tweemaal per jaar een thema-avond over een specifiek onderwerp dat voor ouders interessant is. Voorbeelden van recentelijk behandelde thema’s zijn jeugd en seksualiteit en alcohol en drugs.

De ouderraad is bereikbaar via e-mail. Klik hier voor de leden van de ouderraad. Je kunt het reglement voor de ouderraad hier vinden.

Deel-mr (DMR)

De deel-mr (DMR) van het Carolus Borromeus College bestaat uit acht leden: twee leerlingen, twee ouders, een lid van het onderwijsondersteunend personeel en drie leden van het onderwijzend personeel. Tijdens de bijeenkomsten van de deel-mr wordt gesproken over allerlei zaken die leerlingen, ouders en personeel aangaan. Denk bijvoorbeeld aan de catering op school, de leerlingenraad, onderwijskundige beleidsstukken en de overgangsnormen. De deel-mr heeft een adviserende rol richting de mr van OMO Scholengroep Helmond.

Wilt u contact opnemen met de DMR? Stuur dan een e-mail naar heu@omosghelmond.nl.

Zelf een onderwerp inbrengen?
Hebt u een onderwerp dat u graag in wilt brengen bij de oudergeleding van de deel-MR, dan kunt u dat doen via e-mail.

Klankbordgroep

Driemaal per jaar overleggen onze afdelingsleiders met de zogenaamde klankbordgroep die bestaat uit ouders. Ze bespreken met de leden van de klankbordgroep wat er speelt op hun afdeling. Op deze manier spiegelen ze hun beleid aan de opvattingen van de ouders. De klankbordgroep heeft niet de status van de ouderraad, maar fungeert, zoals de naam al aangeeft, louter als klankbord. Alle ouders kunnen input voor de klankbordgroep aanleveren via e-mail. Het is wel belangrijk dat u aangeeft of de e-mail bedoeld is voor de klankbordgroepvergadering van de:

  • mavo 
  • havo
  • vwo (inclusief Xg) 
Leerlingenraad

De leerlingenraad is een overleg van en voor leerlingen uit de verschillende afdelingen van het Carolus. De leerlingenraad vergadert enkele keren per jaar en ze overlegt ook regelmatig met leden van de directie. De leerlingenraad geeft dan tips en bespreekt knelpunten. De directie gebruikt de leerlingenraad ook als klankbord voor ideeën die zij heeft. Onderwerpen die besproken worden kunnen zijn: roosters, activiteiten, regels en afspraken en natuurlijk het leerlingenstatuut.

Medezeggenschapsraad

Alle drie de scholen die onderdeel uitmaken van de mr (medezeggenschapraad) van OMO Scholengroep Helmond hebben een eigen deel-mr.

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.