Skip to content

Ouders

Ouders

Zoeken

Wanneer uw zoon, dochter in groep 8 zit van de basisschool, moet de keuze voor het voortgezet onderwijs gemaakt gaan worden. We kunnen ons voorstellen dat dit een hele zoektocht voor uw zoon/dochter maar ook voor u als ouder, verzorger is. Regelmatig krijgen we vragen over de mogelijkheden om kennis te maken met de school, de aanmeldingsprocedure of andere belangrijke vragen. Een overzicht van de belangrijkste informatie staat hieronder beschreven. 

Kennismaking met het Carolus Borromeus College
Naast de basisschoolbezoeken die via de leerkracht van groep 8 aangevraagd kunnen worden bij onze school zijn er nog meer mogelijkheden om kennis te maken met onze school. De belangrijke data op een rij:

 • 7 en 8 maart 2023
  Aanmelding nieuwe leerlingen 15:30 tot 17:00 uur en 19:00 tot 20:30 uur
 • n.n.b.
  Aanmelden herzien advies 15:30-17:00 uur en 19:00-2030 uur

Overstap van de basisschool naar het Carolus Borromeus College
Voor de zomervakantie organiseren wij een kennismakingsmiddag voor alle nieuwe brugklassers. Tijdens deze middag leren zij hun nieuwe klasgenoten kennen en maken zij kennis met hun mentor. Na de vakantie starten ze met een introductieprogramma om de overgang naar het Carolus zo soepel mogelijk te laten verlopen. De mentor maakt hen wegwijs in de school en zorgt er voor dat de leerling zich thuis voelt op school. Tevens wordt er voor de zomervakantie kennisgemaakt met de ouders, verzorgers tijdens een informatieavond.
De belangrijke data op een rij:

 • 13 juni 2023
  Kennismakingsmiddag nieuwe leerlingen 14:00 tot 16:00 uur (meer informatie volgt later)
 • 20 juni 2023
  Informatieavond ouder(s), verzorger(s) nieuwe leerlingen vanaf 19.30 uur (meer informatie volgt later)

Samenstelling van de klassen
Naast de indeling van klassen op niveau wordt, waar mogelijk, rekening gehouden met het samen naar school kunnen fietsen. Zo proberen we leerlingen van dezelfde basisschool of in ieder geval uit dezelfde woonplaats bij elkaar in de klas te plaatsen. Daarnaast mag uw zoon, dochter een voorkeur voor twee klasgenoten doorgeven.

Begeleiding
Elke klas heeft een mentor. De mentor is nauw betrokken bij de studievoortgang en het welbevinden van de leerlingen. Hij of zij onderhoudt de contacten met de ouder(s), verzorger(s). De mentor is primair verantwoordelijk voor de leerlingen van zijn/haar mentorgroep en daardoor ook het eerste aanspreekpunt voor ouder(s), verzorger(s) binnen de school. De mentor begeleidt en adviseert zijn, haar leerlingen met een kindgerichte aanpak, zet zich in voor de goede verhoudingen in zijn, haar klas en zoekt wanneer nodig contact met ouder(s), verzorger(s), vakdocenten, loopbaancoach, afdelingsleider, zorgcoördinator, directie.

Zorg en ondersteuning
Het Carolus Borromeus College maakt deel uit van het samenwerkingsverband passend onderwijs SWV Helmond-Peelland VO. Op het Carolus Borromeus College is het zorgteam verantwoordelijk voor de begeleiding van de leerlingen die, om welke reden dan ook, extra zorg nodig hebben. De mentor kan, na overleg met en toestemming van de ouder(s), verzorger(s), de leerling aanmelden bij het intern zorgteam. Dit team bestaat uit een ambulant begeleider, pedagoog en de afdelingsleiders. Het team wordt aangestuurd door de zorgcoördinator. Het is haar taak om in te schatten welke zorg een leerling nodig heeft en welke begeleiding hier het beste bij past. Voor meer informatie klik hier.

Vorderingen en resultaten
De school heeft een eigen leerlingvolgsysteem. In dit systeem worden naast cijfers ook andere relevante zaken vermeld, zoals bijvoorbeeld het rooster, het huiswerk en de absentie. Via Magister kunnen ouder(s), verzorger(s) de vorderingen van hun kind volgen.

Contact
Zoals eerder beschreven is de mentor het eerste aanspreekpunt voor de ouder(s), verzorger(s). Via informatieavonden en MSU (mentorspreekuur) wordt het contact onderhouden. Een mentor zal contact met ouder(s), verzorger(s) opnemen als hij of zij constateert dat er sprake is van tegenvallende resultaten of problemen in de sociaal-emotionele sfeer. We verwachten dit omgekeerd ook van ouder(s), verzorger(s). Dit kan zowel telefonisch als per e-mail.
Overigens staat het onze leerlingen en u als ouder, verzorger vrij om te allen tijde contact op te nemen met vakdocenten. Zeker bij vakinhoudelijke vragen is dat een gangbare weg om contact te zoeken met een docent.
Veel belangrijke informatie vindt u op onze website en verder worden ouder(s), verzorger(s) op de hoogte gehouden over lopende schoolse zaken via e-mail en de nieuwsbrief.

Kosten
De schoolboeken zijn gratis en dienen door ouder(s), verzorger(s) te worden besteld bij Iddink. Meer informatie hierover krijgt u na aanmelding op onze school. Je vindt verder hier meer info over notebooks op het Carolus.
Vanaf leerjaar 3 is het mogelijk om in te schrijven voor de buitenlandreizen. De kosten hiervan zijn afhankelijk van het aantal deelnemers, kosten vliegtickets en verblijf. U wordt hier tijdig over geïnformeerd.
Meer informatie hier.

Buitenschoolse activiteiten
Er worden veel buitenschoolse activiteiten georganiseerd waaraan leerlingen deel kunnen nemen. Zo zijn er de verschillende sportwedstrijden van Mission Olympics, Shell schoolhockey en CIOS. Maar leerlingen kunnen zich ook aanmelden voor buitenschoolse zaken zoals de First Lego League en de W4Kangoeroe (wiskundewedstrijd), of misschien wil uw zoon of dochter zijn of haar talent laten horen met het Caroluskoor tijdens de Dickensnight in Brandevoort.

Absentencontrole
Tijdens elke les worden de absenten en de laatkomers geregistreerd. ’s Ochtends wordt in het eerste en tweede lesuur bekeken of een leerling ziek is of afwezig gemeld is door zijn of haar ouder(s), verzorger(s). Als dit niet het geval blijkt, wordt zo spoedig mogelijk telefonisch contact opgenomen.

Aanmelden op onze school
Aanmelden op het Carolus kan op dinsdag 7 en woensdag 8 maart 2023 van 15:30 uur tot 17.00 uur en van 19:00 uur tot 20:30 uur. Het is de bedoeling dat tenminste een van beide ouders aanwezig is, uiteraard samen met de zoon, dochter die zich inschrijft. Meer informatie over de benodigdheden voor de inschrijving vindt u hier.
Er is geen sprake van loting bij de aanmelding op het Carolus. Elke leerling krijgt van de basisschool een advies mee. Dat advies bepaalt op welk niveau een leerling zich kan inschrijven. Dat advies moet natuurlijk passen bij een van de opleidingsmogelijkheden die het Carolus biedt.
Met de invoering van passend onderwijs hebben scholen zorgplicht. Dat betekent dat scholen verantwoordelijk zijn voor het zoeken van de juiste onderwijsplek voor elke leerling met een onderwijsondersteuningsvraag die zich bij hen schriftelijk hebben aangemeld. Dat betekent dus dat wanneer het Carolus niet in de ondersteuningsbehoefte kan voorzien, dat wij moeten zoeken naar een passende onderwijsplek op een andere school.
De school waar de leerling schriftelijk is aangemeld, is verplicht om eerst te onderzoeken of de leerling, indien nodig, extra ondersteuning in de klas kan krijgen. Het schoolondersteuningsprofiel vormt hierbij het uitgangspunt.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met mevrouw P. Broeckx.

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.