Skip to content

Aanmelden voor schooljaar 2021-2022

Aanmelden in coronatijd: hieronder alle informatie over hoe we het samen gaan doen.

Het aanmelden van nieuwe leerlingen voor schooljaar 2021-2022 was mogelijk van maandag 1 maart tot en met maandag 22 maart. U kon via een reserveringssysteem een afspraak met ons maken. We laten onderstaande informatie op deze pagina staan; aanmelden kan uiteraard nog steeds.

Het liefst persoonlijk, op het Carolus Borromeus College
Het geniet onze voorkeur om de inschrijving fysiek te laten plaatsvinden, dat vinden we wel zo persoonlijk. Bij ons op school dus, coronaproof. Tijdens het bezoek aan school maken we kennis met elkaar, nemen we samen het inschrijfformulier door en kunt u uiteraard vragen stellen. We verzoeken om bij deze inschrijving één ouder en uiteraard het kind aanwezig te laten zijn.

Wilt u uw zoon/dochter aanmelden? Mail naar p.broeckx@carolus.nl. U krijgt zo snel mogelijk een reactie met daarbij het inschrijfformulier. Dat kunt u thuis al zover mogelijk invullen en mee naar school nemen. Hij is ook hier te downloaden (en hier voor zij-instroom in hogere jaren). Het is geen probleem om invulvelden open te laten, dan helpen we u graag op school.

Let op: u krijgt per mail ook een formulier voor de aanschaf van een Notebook.

Als u niet naar school kunt of wilt komen
Als u onze school niet kunt of wilt bezoeken voor de aanmelding, dan kunt u dit aangeven in het reserveerprogramma. Dan plannen we een gesprek via Microsoft Teams, maar dient het inschrijfformulier wel vooraf op school afgegeven te worden, bij de receptie. We controleren dan nog even of het formulier juist is ingevuld en ondertekend.

Voor de inschrijving op school verzoeken we u mee te nemen:

  • Een geldig legitimatiebewijs van uw zoon/dochter
  • Het burgerservicenummer (BSN) van uw zoon/dochter
  • Indien beschikbaar vanuit de basisschool: een origineel adviesformulier van de basisschool
  • Eventueel een kopie van de verklaring van dyslexie, AD(H)D, autisme of anderszins

Vragen?
Heeft u vragen over de aanmelding of over bovenstaande informatie? Neem contact op met mevrouw Pleuni Broeckx via p.broeckx@carolus.nl. Of bel naar 0492-792000.

Het aanmeldingsformulier moet ondertekend worden door tenminste één ouder/verzorger. Het Carolus gaat ervan uit dat de beide ouders (indien beide ouders gezag hebben) akkoord gaan met de inschrijving van het kind op het Carolus. Wij kunnen de inschrijving niet in behandeling nemen als blijkt dat gegevens of bijbehorende bescheiden niet volledig of voldoende zijn of naar waarheid zijn ingevuld. Uiteraard kunnen ouders/verzorgers deze bescheiden alsnog binnen de dan gestelde termijn aanleveren.

 

Bijgesteld advies n.a.v. eindtoets?

Mocht het zo zijn dat het advies van de basisschool is bijgesteld na de eindtoets, dan verzoeken wij u om uw zoon/dochter opnieuw aan te melden. Kom hiervoor op woensdag 2 juni tussen 15.30 en 17.00 uur of tussen 19.00 en 20.30 uur samen naar het Carolus en neem het nieuwe adviesformulier mee.

 

Beeldmateriaal en privacy

Op onze school worden foto’s en video’s gemaakt voor verschillende doeleinden. Bij het inschrijven geven wij u informatie over ons beleid en uw rechten. Meer informatie op onze pagina Privacy en beeldmateriaal.

 

 

– – – – – – – – – – – –

Procedure
Door aanmelding verzoekt u als ouder(s)/verzorger(s) om plaatsing van uw kind op het Carolus Borromeus College. Een aanmelding moet altijd schriftelijk gebeuren middels het daarvoor bestemde inschrijfformulier, te downloaden van onze website. De school heeft vervolgens 6 weken de tijd om te kunnen bepalen of wij uw zoon/dochter kunnen plaatsen op het Carolus Borromeus College. In deze termijn bekijkt de toelatingscommissie het onderwijskundig rapport dat de basisschool heeft opgesteld. Op basis daarvan wordt bepaald of wij kunnen voldoen aan de ondersteuningsbehoefte die uw zoon/dochter heeft. Als basis daarvoor dient het schoolondersteuningsprofiel, te vinden via https://carolus.nl/ondersteuning/

Indien dat niet het geval is, heeft het Carolus Borromeus College zorgplicht. Dat betekent dat het Carolus (in overleg met u) op zoek gaat naar een andere passende school voor voortgezet (speciaal) onderwijs. Het uitgangspunt volgens het Carolus moet altijd zijn dat een leerling op de juiste onderwijsplek terechtkomt, waar het kind baat bij heeft. Indien het Carolus Borromeus College niet binnen 6 weken een besluit kan nemen over de plaatsingsmogelijkheid, kan deze termijn worden verlengd met een periode van maximaal 4 weken. Dit komt bijvoorbeeld voor wanneer aanvullend onderzoek moet worden gedaan of advies moet worden ingewonnen bij het Samenwerkingsverband VO Helmond-Peelland. In dat geval wordt u alvorens het verstrijken van deze termijn schriftelijk in kennis gesteld.

Het Carolus Borromeus College hanteert geen maximumaantallen. Er is dus geen sprake van bijvoorbeeld een lotingsysteem of plaatsing op basis van volgorde van aanmelding.

De toelatingscommissie van het Carolus Borromeus College bestaat uit de afdelingsleider mavo-plus, afdelingsleider klas 1 + 2 havo, atheneum, gymnasium, de zorgcoördinator en de brugklascoördinator.

Aannamebeleid
Het advies is leidend voor het niveau waarop uw zoon/dochter geplaatst wordt. Het Carolus Borromeus College kan alleen leerlingen aannemen met een advies vmbo-t (mavo), mavo/havo, havo, havo/vwo of vwo.

Het Carolus Borromeus College plaatst conform advies. Dat wil zeggen dat we leerlingen met een vmbo-t-advies plaatsen in klas 1 mavo-plus. Leerlingen met een mavo/havo-advies worden geplaatst in 1 mavo/havo, leerlingen met een havo-advies worden geplaatst op 1 havo en leerlingen met een havo/vwo-advies worden geplaatst op 1 havo/vwo. Leerlingen die een vwo-advies hebben kunnen ervoor kiezen om te starten op 1 havo/vwo of 1 gymnasium. Ouder(s)/verzorger(s) kunnen er wel voor kiezen om op een lager niveau in te schrijven dan het advies van de basisschool, maar niet om op een niveau hoger dan het gekregen advies.

Naast het advies van de basisschool geldt als criterium om te kunnen worden geplaatst op het Carolus Borromeus College dat de school kan voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van een leerling. Uiteraard voorziet de school in het basisarrangement. Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben als gevolg van een leer- en gedragsstoornis wordt gekeken naar de mogelijkheden binnen het ondersteuningsprofiel (https://carolus.nl/ondersteuning/).

Het Carolus Borromeus College kan besluiten om een leerling niet te plaatsen indien de rust, orde en veiligheid voor andere leerlingen of medewerkers dreigt te worden verstoord of in gevaar is. De regels van het huis (schoolregels) worden hierbij als leidraad genomen, waaraan elke leerling van het Carolus zich moet houden.

Info

Delen!

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.