Skip to content

Aanmelden

Aanmelden

Zoeken

Het aanmelden van nieuwe leerlingen voor schooljaar 2023-2024 doen we dit jaar op 7 en 8 maart 2023. De inschrijvingen vinden plaats op het Carolus en u en uw zoon/dochter zijn van harte welkom van  15.00-17.00 uur en van 19.00-20.30 uur.

Voor de inschrijving op school verzoeken we u mee te nemen:

  • Een geldig legitimatiebewijs van uw zoon/dochter
  • Het burgerservicenummer (BSN) van uw zoon/dochter
  • Indien beschikbaar vanuit de basisschool: een origineel adviesformulier van de basisschool
  • Eventueel een kopie van de verklaring van dyslexie, AD(H)D, autisme of anderszins

Onderstaand vindt u de inschrijfformulieren. U kunt het thuis invullen en uitgeprint meenemen. Lukt dit niet? Geen nood, we kunnen ook samen invullen op school. Voor de snelle voortgang verdient een ingevuld formulier wel de voorkeur.

Vragen?
Heeft u vragen over de aanmelding of over bovenstaande informatie? Neem contact op met mevrouw Pleuni Broeckx via p.broeckx@carolus.nl. Of bel naar 0492-792000.

Het aanmeldingsformulier moet ondertekend worden door tenminste één ouder/verzorger. Het Carolus gaat ervan uit dat de beide ouders (indien beide ouders gezag hebben) akkoord gaan met de inschrijving van het kind op het Carolus. Wij kunnen de inschrijving niet in behandeling nemen als blijkt dat gegevens of bijbehorende bescheiden niet volledig of voldoende zijn of naar waarheid zijn ingevuld. Uiteraard kunnen ouders/verzorgers deze bescheiden alsnog binnen de dan gestelde termijn aanleveren.

Procedure herzien advies

Soms komt het voor dat het advies van de basisschool nog wordt bijgesteld naar aanleiding van de uitslag van de eindtoets die is gemaakt.

Is uw zoon/dochter al toegelaten en is het advies herzien? Dan verzoeken we u om het nieuwe adviesformulier af te komen geven op school. Dit is mogelijk op maandag 5 juni tussen 15:00 en 17:00 uur of tussen 19:00 en 20:30 uur. Mocht u voor die datum al weten dat het advies is herzien, dan mag ook een e-mail gestuurd worden naar de brugklascoördinator, Pleuni Broeckx  p.broeckx@omosghelmond.nl  (verzoek om dan het nieuwe adviesformulier als bijlage mee te sturen).

N.B. Heeft uw zoon/dochter een herzien advies maar nog niet aangemeld? Dan verzoeken we ook om contact op te nemen met Pleuni Broeckx  p.broeckx@omosghelmond.nl

Procedure aanmelden

Door aanmelding verzoekt u als ouder(s)/verzorger(s) om plaatsing van uw kind op het Carolus Borromeus College. Een aanmelding moet altijd schriftelijk gebeuren middels het daarvoor bestemde inschrijfformulier, te downloaden van onze website. De school heeft vervolgens 6 weken de tijd om te kunnen bepalen of wij uw zoon/dochter kunnen plaatsen op het Carolus Borromeus College. In deze termijn bekijkt de toelatingscommissie het onderwijskundig rapport dat de basisschool heeft opgesteld. Op basis daarvan wordt bepaald of wij kunnen voldoen aan de ondersteuningsbehoefte die uw zoon/dochter heeft. Als basis daarvoor dient het schoolondersteuningsprofiel, te vinden via https://carolus.nl/ondersteuning/

Indien dat niet het geval is, heeft het Carolus Borromeus College zorgplicht. Dat betekent dat het Carolus (in overleg met u) op zoek gaat naar een andere passende school voor voortgezet (speciaal) onderwijs. Het uitgangspunt volgens het Carolus moet altijd zijn dat een leerling op de juiste onderwijsplek terechtkomt, waar het kind baat bij heeft. Indien het Carolus Borromeus College niet binnen 6 weken een besluit kan nemen over de plaatsingsmogelijkheid, kan deze termijn worden verlengd met een periode van maximaal 4 weken. Dit komt bijvoorbeeld voor wanneer aanvullend onderzoek moet worden gedaan of advies moet worden ingewonnen bij het Samenwerkingsverband VO Helmond-Peelland. In dat geval wordt u alvorens het verstrijken van deze termijn schriftelijk in kennis gesteld.

Het Carolus Borromeus College hanteert geen maximumaantallen. Er is dus geen sprake van bijvoorbeeld een lotingsysteem of plaatsing op basis van volgorde van aanmelding.

De toelatingscommissie van het Carolus Borromeus College bestaat uit de afdelingsleider mavo, de zorgcoördinator en de brugklascoördinator.

Aannamebeleid
Het advies is leidend voor het niveau waarop uw zoon/dochter geplaatst wordt. Het Carolus Borromeus College kan alleen leerlingen aannemen met een advies vmbo-t (mavo), mavo/havo, havo, havo/vwo of vwo.

Het Carolus Borromeus College plaatst conform advies. Dat wil zeggen dat we leerlingen met een vmbo-t-advies plaatsen in klas 1 mavo-plus. Leerlingen met een mavo/havo-advies worden geplaatst in 1 mavo/havo, leerlingen met een havo-advies worden geplaatst op 1 havo en leerlingen met een havo/vwo-advies worden geplaatst op 1 havo/vwo. Leerlingen die een vwo-advies hebben kunnen ervoor kiezen om te starten op 1 havo/vwo of 1 gymnasium. Ouder(s)/verzorger(s) kunnen er wel voor kiezen om op een lager niveau in te schrijven dan het advies van de basisschool, maar niet om op een niveau hoger dan het gekregen advies.

Naast het advies van de basisschool geldt als criterium om te kunnen worden geplaatst op het Carolus Borromeus College dat de school kan voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van een leerling. Uiteraard voorziet de school in het basisarrangement. Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben als gevolg van een leer- en gedragsstoornis wordt gekeken naar de mogelijkheden binnen het ondersteuningsprofiel (https://carolus.nl/ondersteuning/).

Het Carolus Borromeus College kan besluiten om een leerling niet te plaatsen indien de rust, orde en veiligheid voor andere leerlingen of medewerkers dreigt te worden verstoord of in gevaar is. De regels van het huis (schoolregels) worden hierbij als leidraad genomen, waaraan elke leerling van het Carolus zich moet houden.

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.