Passend onderwijs

In schooljaar 2013-2014 is in Helmond de pilot ‘Passend Onderwijs’ gestart. Dit houdt in dat we zoveel mogelijk leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte daar waar mogelijk in het reguliere onderwijs proberen onder te brengen. Op 1 augustus 2014 is de wet passend onderwijs landelijk ingevoerd.

Leerlingen aan wie een leerlinggebonden financiering is toegekend (de zgn. clusterleerlingen), vallen in een apart begeleidingstraject. Het geld dat via deze financiering aan school wordt toegekend, moet ten goede komen aan de begeleiding van leerlingen met een zwaardere ondersteuningsbehoefte. Deze middelen zijn echter niet meer persoonsgebonden, maar zijn vervangen door een vast budget. Met dat budget moeten we alle leerlingen met een ondersteuningsbehoefte begeleiden. Voor leerlingen die behoefte hebben aan zwaardere ondersteuning wordt een handelingsplan opgesteld. In dit handelingsplan stellen we omvang en inhoud van de begeleiding vast, wie deze begeleiding gaat uitvoeren en hoe dit gebeurt.